/*'),o.close()}(); /*]]>*/

Product was successfully added to your shopping cart.

Escuela Alegre

0producte(s)

No tens cap producte a la teva cistella de la compra.

Avís Legal i Política de Privacitat

1. TITULAR DEL WEB

Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals d'ús per part dels USUARIS que accedeixin al lloc web https://escolaalegre.semic.es/ propietat de SEMIC, Serveis Microinformática S.A. (D'ara endavant SEMIC) amb CIF A-25.027.145, amb domicili social en Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Edifici H1, 2 planta, 25003 Lleida, inscrita al Registre Mercantil de Lleida. Tom 166. Llibre 122. Foli 40. Full 1621. Inscrita 23-11-82.

Les dades de contacte de SEMIC són:

Serveis Microinformàtica S.A.
PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC Agroalimentari DE LLEIDA (Gardeny)
EDIFICI H1, Segona planta
TEL. 917 89 65 92/934 92 41 53
semic@semic.es

L'accés al lloc web de https://escolaalegre.semic.es/ implica sense reserves l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Ús. Si no accepta aquestes condicions d'ús, s'ha d'abstenir d'accedir i/o utilitzar el portal. L'accés i/o ús de certs serveis pot estar sotmès a certes condicions que poden substituir aquestes normes d'ús. Les presents condicions generals d'ús s'exposen de forma permanent en el lloc web de https://escolaalegre.semic.es/, estant l'usuari sempre plenament informat de les obligacions i drets que implica utilitzar la web de https://escolaalegre.semic.es/, així com contractar qualsevol dels serveis que pugui contractar en el mateix.

 

2. USUARIS

Encara que l'accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d'alguns serveis es condicioni al previ acompliment d'un formulari de registre i l'ús per a l'usuari d'una clau d'accés, composta d'un codi d'usuari i una contrasenya, que rebrà després d'haver completat el procés de registre.

És per això que en relació amb el procés de registre i a les dades que se sol·liciten, l'usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a semic@semic.es

Per als supòsits en què sigui obligatori el registre, l'usuari no podrà atorgar el seu consentiment si no és acceptant expressament les condicions d'ús del lloc web. Per atorgar aquest consentiment l'usuari ha de ser major d'edat i amb plena capacitat d'obrar. Un cop atorgat el consentiment, lliurarà un codi d'usuari i una contrasenya que pertanyerà exclusivament a la persona a la qual es concedeixi. L'usuari haurà de mantenir tant el codi d'usuari com la contrasenya de forma totalment confidencial i secreta i a més se l'obliga a fer un ús diligent, comunicant a semic@semic.es és més aviat la pèrdua, robatori, furt, accés no consentit, etc.

Els usuaris són els únics responsables dels seus codis d'usuari i contrasenya i per tant SEMIC no es fa responsable del seu ús indegut ni de les conseqüències derivades d'aquest.

El codi i contrasenya d'usuari permetrà accedir a una zona privada on l'usuari podrà contractar serveis nous amb SEMIC o gestionar els ja contractats, els quals es regiran per les seves condicions generals i particulars específiques. A aquest efecte, l'usuari faculta SEMIC a efectuar el cobrament dels serveis contractats per l'usuari pel mètode que hagi estat escollit per l'usuari, bé sigui domiciliant en compte corrent, carregant en targeta de crèdit, o aquell altre pactat entre les parts.

 

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'usuari reconeix que SEMIC és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d'aquesta pàgina web, és a dir i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo , productes multimèdia, programari, el "look-and-feel", les marques, els noms comercials i altres signes distintius que apareixen en aquesta.

L'accés per a l'usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni ofereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense l'autorització prèvia i expressa per escrit dels respectius titulars d'aquests drets.

S'autoritza l'usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l'origen i l'autoria dels mateixos i el símbol del copyright i / o notes de propietat industrial dels seus titulars, això és SEMIC, SA. Tots els drets reservats.

L'usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, © i TM que apareixen a la pàgina web, en qualsevol dels materials que conté, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través dels mateixos, per tal d'assegurar la protecció d'aquests drets.

L'enviament per part de l'usuari d'informacions, comentaris, fotografies o propostes (d'ara endavant, continguts) al portal SEMIC, SA a través del correu electrònic, fax, correu postal, formularis o de qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet i sense necessitat de posteriors requisits, l'atorgament a SEMIC, SA d'una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permeti la legislació vigent utilitzar únicament per a les finalitats acordades entre ambdues parts en virtut del pressupost corresponent.

L'usuari es fa responsable que els continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol normativa vigent, ni es tracti d'informació confidencial o secreta. L'usuari a més assumeix l'obligació de mantenir a SEMIC, SA i/o als seus representants, socis, gerents, apoderats, treballadors, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Tal com s'explica en el punt 2 de les presents condicions Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis del portal, SEMIC, SA podrà sol·licitar l'ompliment de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, SEMIC, SA l'informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre els quals SEMIC, SA tingui accés com a conseqüència de la navegació o dels que es poguessin derivar de la relació establerta amb l'usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer de SEMIC, SA que es troba degudament inscrit al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb les finalitats que consten en la citada declaració.

L'usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en què l'usuari facilités dades personals d'altres persones físiques, aquest assumeix l'obligació d'observar, respecte a les esmentades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, dels deures de qualitat, informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que el concerneixen per al seu tractament.

Mitjançant l'emplenament del formulari de registre i la seva acceptació per mitjà del clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, SMS, etc. l'usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb les seves finalitats.

L'ús d'aquesta web està limitada a majors d'edat, de manera que perquè puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d'edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels a càrrec seu.

Malgrat que SEMIC, SA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a SEMIC, SA, com a responsable del fitxer per exercitar els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l'ús i cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat , drets que podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: SEMIC, SA, Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, 2 planta, CP 25003. Lleida. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

 

5. ÚS DE COOKIES

Respecte a l'ús de cookies, SEMIC, SA informa a l'usuari que quan navega per les diferents pantalles i pàgines d'aquest lloc web s'utilitzen cookies. Les cookies són un petit arxiu de text que el servidor pot guardar en el disc dur d'un equip per emmagatzemar algun tipus d'informació sobre l'usuari. Les cookies només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l'equip. No és un fitxer executable ni pot propagar ni contenir un virus. SEMIC, SA utilitza aquestes dades amb la finalitat última de millorar els seus serveis. La informació que s'emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer l'usuari en les seves diferents visites al lloc web, a més de facilitar informació sobre la data o hora de la visita, mesurar alguns paràmetres del trànsit dins del mateix lloc web i estimar el nombre de visites realitzades permetent SEMIC, SA informar, enfocar i reajustar els serveis que ofereix en la forma més efectiva. Les cookies utilitzades són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no permeten llegir les dades contingudes en ell, ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. Les cookies utilitzades no són invasius ni nocius, podent desactivar mitjançant l'opció corresponent que figura en el navegador.

 

6. LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

SEMIC, SA posa a disposició dels Usuaris enllaços a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als quals s'estableixen enllaços.

Per això SEMIC, SA no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s'estableix un enllaç des d'aquest lloc web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç cap al lloc web de SEMIC, SA haurà de complir les condicions següents:

L'enllaç només es permetrà a la pàgina d'inici, això és https://escolaalegre.semic.es/ estant per tant prohibits els enllaços profunds i els quadres.
No es realitzaran amb l'enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre SEMIC, SA seus directius, els seus empleats, els seus productes, els seus serveis, etc.
No s'autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfiques, etc.
L'establiment de l'enllaç no suposa que entre SEMIC, SA i el titular de la pàgina web en la qual s'estableixi, hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.
SEMIC, S.A. no serà responsable dels continguts o serveis oferts a la web des de la qual es realitza l'enllaç.

 

7. RESPONSABILITAT

L'usuari accepta que l'ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es porta a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que SEMIC, SA no garanteix que la informació sigui exacta, completa, o actualitzada, ni tampoc existeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament d'aquest, ni dels continguts i/o serveis que s'incorporen ni controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

SEMIC, S.A. exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la informació del portal ni a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s'incorporen.

 

8. INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ I CANCEL·LACIÓ

SEMIC, SA realitzarà tots els esforços raonables per garantir l'accessibilitat i disponibilitat del portal durant cada dia de l'any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l'accés, els serveis i/o els continguts del portal sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

 

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola, a la qual ambdues parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre a un altre, SEMIC, SA i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.